Lista d'informazione  La tua Promozione

.

- Un sistema per l'intercultura - Le lingue dei popoli - Le culture dei popoli - La cooperazione e l'interscambio - Gli itinerari e i viaggi - La segnalazione di pagine siti eventi - Sicilia - Mediterraneo - Popoli e Paesi -

.

.

Lingua e letteratura siciliana  Culture  Prima pagina

SANTA MISSA

La Messa in lingua siciliana di Filippo Maria Provitina

.

 

PARROCCHIA M. SANTISSIMA ANNUNZIATA

TRAPPITU

SANTA MISSA

26 DICEMMIRU 2006 - FESTA DI S. STEFANU

 KADEMIA DU KRIVU

Manuskrittu ridattu du dr. Fulippu Maria Provitina idiaturi e Presidenti unurariu di l’Asucazioni Kurturali ”Kademia du Krivu” di Palermu, k binidizioni di Munsignuri Vicenzu Lo Duca.

Musikatu, sunatu e kantatu du gruppu e koru da stissa Parrocha.

C = Cilibranti

A = Asimbrea

T = Tutti

 

 

 

ANTIFUNA DA TRASUTA

 

C.       Iu viu i celi aperti e Jsuxzu vivu dritta di Diu; Signuri Jsuzzu, aricivi u me spiritu.

C.       N’omi du Patri, du Fighu e du Spiritu Santu.

A.       Amini.

C.       A Grazia du Signuri nostru Js Kristu, l’Amuri di Diu Patri e a kumunioni du Spiritu Santo sia ku vuatri.

A.       E k to spiritu.

C.       I me frati, pi cilibrari dignamenti i Santi Misteri rikanuxemu i nostri pikkati.

          (Pausa di silenziu)

Kunfessu a Diu Unniputenti e a vuatri i me frati ka pikkavi assai, n’pinseri, n’palori, n’opiri e n’umissioni, pi mia kurpa, pi mia kurpa, pi mia massima kurpa, e suppriku a sempri Virgini Maria,1’anjli e i Santi, di priari pi mia u Signuri Diu nostru.

C.       Diu Unniputenti avissi misirikordia di nuatri, pirdunassi i nostri pikkati e ni kunnucissi a vita aterna.

A.       Amini.

C.       Signuri pt.                  A. Signuri pt.

C.       Kristu pt.                    A. Kristu pt.

C.       Signuri pt.                  A. Signuri pt.

A.       Groria a Diu na l’avutu d celi.

T.       E paci n’terra a l’omini di bona vulunt.

Nuatri ti ludamu, ti binidicimu, ti aduramu, ti grurifikamu, ti ringraziamu pa to groria mmensa Signuri Diu, re du celu, Diu Patri Unniputenti, Signuri fighu unijenitu Js Kristu. Signuri Diu, Agneddu di Diu, fighu du Patri.

Tu ka pighi i pikkati du munnu abbi pt di nuatri; tu ka pighi i pikkati du munnu askuta a nostra supprika; tu ka stai dritta du Patri, abbi pt di nuatri.

Pik tu sulu u Santu, tu sulu u Signuri, tu sulu l’avutissimu Js Kristu k Spiritu Santu na groria di Diu Patri.

T.         Amini.

A.         Priamu:

Dunami Diu di viviri na me vita a fidi tistimuniata du diakunu e primu Martiri Stefanu ka muriu pirdunannu i so nimici e imitannu Jszzu To fighu nostru Signuri e nostru Diu ka vivi e regna n sekuli d sekuli.

T.         Amini.

 

I ^ Littura (At. 6,8-10; 7,54-59).

Di l’Atti di l’Apostuli

Tannu Stefanu, chinu di grazia e putenza, faca granni prudij e mirakuli n’menzu populu. Si suseru certuni da sinagoga ditta d Liberti ka avia midema i Cirinei, l’Alissandrini e autri da Cilicia e di l’Asia pi kuntrastari ku Stefanu, ma nun putianu risistiri xenzia ispirata ka iddu adimustrava. A sintirilu, frimeru e strincevanu i denti kontra iddu. Ma Stefanu, chinu di Spiritu Santu, isau I’ochi n’celu, vitti a groria di Diu e di Jsuzzu ka stava dritta so e dissi: ”viu i celi aperti e u Fighu di l’Omu ka sta dritta di Diu”. Isaru i vuci furtissimi atupannusi l’arichi: si vutaru tutti nsemi kontra di iddu e u ittaru fora da cith e kuminciaru a tirarici korpa di petri.

I tistimoti pusaru i mantighi pedi di un piccottu chiamatu Saulu. E akus amazzaru a Stefanu mentri iddu priava e dica: “Signuri Jsuzzu. aricivi u me spiritu”. Si adinuchau e gridau forti: “Signuri, nun adibitarici stu pikkatu”. E muriu.

C.         Palora di Diu.

A.        Rinnemu grazi a Diu.

SALMU RISPUNSORIU (Ps.30)

 A.        Signuri Jsuzzu aricivi u nostru spiritu.

            Askuta, libirani prestu

            Tu s a rocca k’aricivi,

            u muru ka ni sarva.

A.        Signuri Jsuzzu aricivi u nostru spiritu.

             Ni mittemu ne to manu.

            Tu ni difenni Diu fideli.

            Tu disprezzi, Diu, kiddi ka aduranu statui,

            ma nuatri avimu fidi a Tia, Signuri.

 A.        Signuri Jsuzzu aricivi u nostru spiritu.

KANTU A L’EVANJELIU (PS.117, 26-27)

 T.         Alliluia

C.         U Signuri sia ku vuatri.

A.        E k to spiritu.

C.        Di 1’Evanjeliu sikunnu Matteu.

A.        Groria a Tia, Signuri.

EVANJELIU (Mt. 10,17-22)

 Tannu Jsuzzu dissi e s Apostuli: ”Taliativi, di 1’omini, pik vi portanu tribunali e vi dunanu lignati n sinagogi, e davanti re e putenti aviti a renniri tistimunianza a iddi e pagani. Ma quannu siti aristati, nun vi skantati di kiddu ka aviti a diri piki a ddu minutu iu vi sujrixu tutti cosi. Nun parrati anunka vuatri, ma u Spiritu Santu du Patri vostru.

U frati avi d’amazzari u frati, u patri i fighi, i fighi anu d’amazzari u patri e a matri: e tutti aviti d’aviri odiu pu me nomu, ma kiddi ka anu pirsiviranza, fini anu a vita”.

C.        Palora du Signuri

A.        Lodi a Tia Kristu.

PREDIKA

 Cilibrannu Santu Stefanu oj simu riuniti kka pi kapiri u ”veru” sakrificu di Kristu e komu, tramiti iddu, ni po xuriri na asimilazioni china e tutali.

”Sacrificu” dixinni du greku ”martoria” ka voli diri ”tistimoniu”, e tistimoniu eni kiddu ka kanuxi a sarvizza p’avirila spirimintata, gustannu akus a biddizza da virit, di dda virit ka eni libirt du kori, libirt da menti, libirt du spiritu.

U tistimoniu ”veru” ni veni pighatu di na tali passioni ka u fa namurari, komu e chu di n’amanti.

Na stu kasu, tra Stefanu ”omu” e Kristu ”Diu j veru omu” si krea un vinkulu di amicizia fraterna, supiriuri a kidda murtali e umana, ka eni l’amicizia fraterna e tiulugali.

U faxinu da cilibrazioni di oj eni stu miravighusu raportu Diu-omu, raportu aternu, di vita nova, di bonu Evanjeliu.

Pi kistu Stefanu eni ”tistimoniu”, vali a diri omu ka si sakrifikau, vali a diri ”martiri”: komu u namuratu ka abrama pa namurata.

Akusi abramau Kristu pi tutta 1’umanit, akus abrama pa Chesia. Stefanu si senti spusatu a Kristu, e pi iddu abrama sinu o martiriu ka ci pirmetti di naxiri n’celu.

Pi sta kosa n piriudu di Natali cilibramu Stefanu prutumartiri, n’kuantu iddu fu u primu a ”tistimuniari” pi Kristu ”a biddizza antika”:

Dici Sant’Austinu:

biddizza antika, cirkata, vuluta, difinnuta, nutrikata, amata, tantu di farisi tuttu unu ku Kristu.

Abramari Kristu tantu di asimilarisi a Iddu:

”ku eni kapaci di dari a so vita pu beni di 1’omini eni dignu di mia”. E ddoku, n Evanjeliu di San Juanni ”amativi komu iu v’aiu amatu”, sprissioni chu bedda assai di kidda di 1’Evanjeliu di San Matteu ka dici ” Ama u prossimu to komu a tia stissu”.

Stefanu, n mumentu du so ”sacrificu”, pirduna komu Kristu pirdunau, n mumentu du so ”sacrificu”, vincennu akus u pikkatu e a morti.

Kunsiguenza tirminali di ddu attu di ribiddamentu di nostri nannavi Adamu e Eva.

Santu Stefanu naxi akusi a na vita nova, komu ogni bonu kristianu avissi a fari ku na tistimunianza di fidi ka ”f’ maiuskula, unni u sakrifikarisi voli diri ”attu di amuri e di vita”.

Aviri oj cilibratu sta Santa Missa n’sicilianu signifika aviri cirkatu dda unika strata pi kui 1’omu sikulu, u kristianu sikulu, utilizannu a rikkizza da so tradizioni spirituali e kurturali, po’ nkuntrari a rikkizza di 1’uniku unniputenti Diu. E kistu piki u sicflianu avi fantasia kriativa e sapi pinsari ku forma, kuluri, sonura, palora e azioni. E Diu eni midema ”forma, kuluri, sonura, palora e azioni”.

Iu pensu ka sta cilibrazioni po essiri midema sprissioni kunkreta di ddu subrimisimu ka a”Kademia du Krivu” dimostra ka so ativita di atinziunari siriamenti arikkennu ddu rapportu di kanuxenza ku Diu tramiti a biddizza da virith, da libirta, di l’azioni, du pinseri, da kuxenza e da puisia, anunziannu, n terzu middenniu, a biddizza du rapportu omu-Diu, isannu 1’omu a un ”valuri kosmiku”, a un ”dialugu asinziali”, pi fari si ka putissi divintari I’Homo contemplationis mirabilia Dei.

Munsignuri Vicenzu Lo Duca

PRUFISSIONI DI FIDI

T.          Kriu un sulu Diu, Patri Unniputenti, Kriaturi du celu e da terra, di tutti i kosi visibili e nvisibili; kriu un sulu Signuri, Js Kristu, unijenitu Fighu di Diu, natu du Patri prima di tutti i sekuli; Diu di Diu, Luci di Luci, Diu veru di Diu veru. Jniratu e no kriatu, da stissa sustanzia du Patri; pi menzu di Iddu tutti i kosi vinniru kriati. Pi nuatri omini e pa nostra saluti xinniu du celu e pi opira du Spiritu Santu si nkarnau na Virjni Maria e si fiai omu. Pu midema kruaifissu pi nuatri,. patiu sutta Ponziu Pilatu, muriu e fu adivukatu. U terzu iomu risuxitau sikurmu i skritturi. Achanau n’celu, s’asittau a dritta di Diu Patri Unniputenti. E areri avi a veniri ku groria pi judikari i vivi e i morti e u so regnu nun avi mai fini.

 Kriu Spiritu Santu ka eni Signuri e duna a vita ka prucedi du Patri e du Fighu e ka eni aduratu e grurifikatu e parra pi mezzu d prufeti.

Kriu a Chesia, una, santa, kattolica e apustolika. Kunfessu un sulu vattiu pa rimissioni di pikkati e aspettu a risurrizioni di morti e a vita du munnu ka avi a veniri.

Amini.

PRIERA D FIDELI

 C.         N filicit Natalizia cilibramu u Martiriu du diakunu Stefanu e kunfidannu n so ntircissioni prisintamu a Diu i nostri prieri.

T.         Diu di l’Apostuli e d Martiri askutani.

 1.         Signuri ka dasti Diakunu Stefanu a forza du Martiriu, susteni a to Chesia, piki nsemi passioni biata di to Fighu aspetta juiusa ka Iddu torni n’groria.  

T.         Diu di 1’Apostuli e d Martiri, askutani.

 2.         Signuri ka ti facisti servu pi amuri, chama n Chesia ministri jnirusi e fideli pi anunziari a to Palora e u sirviziu di karit.

 T.         Diu di l’Apostuli e d Martiri, askutani.

 3.         Signuri ka chami a fidi a sarvamentu di tutti 1’omini, duna luci a ddi populi ka nun anu ankora avutu modu di sapiri da To vinuta e grapi na strata n kuxenzi ka si chusiru pi nun vidiri a To luci.  

T.         Diu di 1’Apostuli e d Martiri, askutani.  

4.         K Signiruzzu parranu i muti, parranu armala e armaluzzi d liufanti a 1’acidduzza e furmikuli, e tutti na so lingua e k so modu, nun viu piki nun avissimu a parrari nuatri na nostra lingua: Diu nostru, sarva tutti i parrati du munnu pik sunu funti da vera kurtura.  

T.         Diu di 1’Apostuli e d Martiri, askutani.

 5.         Pi tutti i pueti, ka si dicidissiru a skriviri pi stu munnu beddu komu Diu u fici e, kaudi d’amuri, ni purtassiru n subrimita ku palori dulurusi di misteriu ma duci di virit.

 T.         Diu di l’Apostuli e d Martiri, askutani.

 6.         Signuri ti prieu, grapimi ankora na vota u kori to lij, nsignami a kaminari n to kumannamenta, fanni kanuxiri a To vulunt: sulu akus putimu koghiri tutti i binifici ka veninu di Tia, sulu akus putimu kuntinuari a viviri a nostra vita di omini marturiati. 

T.         Diu di l’Apostuli e d Martiri, askutani.

 C.         Accetta, Patri, i nostri prieri e pa ntircissioni di Santu Stefanu fanni divintari amici veri di Kristu To Fighu, n’modu ka sia ka di vivi ka di morti nun pirdimu di vista a Iddu, gruriusu vicinu a Tia n sekuli d sekuli.

T.         Amini.

LITURJA AUKARISTIKA

C.         Binidittu si tu, Signuri Diu di I’universu, da To buntk ricivimu stu pani, fruttu da terra e du travaghu di l’omini, u prisintamu a tia pi farilu adivintari pi nuatri civu di vita aterna.

A.        Binidittu ne sekuli u Signuri!

C.         Binidittu Tu Signuri di I’universu, da To buntk ricivimu stu vinu, fruttu da viti e du travaghu di I’omini, u prisintamu a Tia pi farilu adivintari pi nuatri bivanna di saluti.

A.        Binidittu ne sekuli u Signuri! (Umili e pintutu akoghimi, Signuri, e Ti sia graditu u nostru sakrificu ka oj stamu facennu avanti a Tia. Lavami, Signuri, di tutti i kurpi, purifikami di tutti i pikkati).

C.         Priati, i me frati, piki u miu e u vostru sakrificu sia graditu a Diu, Patri unniputenti.

A.        U Signuri aricivi di To manu stu sakrificu a lodi e groria du so nomu, pu beni nostru e di tutta a so santa Chesia.

SUPRA L’UFERTI

 C.         A’ccetta, Patri Santu, sta uferta pi prieri du To santu Diakunu e Martiri Stefanu, prutejmi pi so meriti e aiutami no bisognu. Pi Kristu nostru Signuri.

A.        Amini.

C.         U Signuri sia ku vuatri.

A.        E k to spiritu.

C.         Isamu i nostri kori.

A.        Sunu vutati o Signuri.

C.         Ringraziamu u Signuri nostru Diu.

A.        Eni kosa bona e justa.

PRIFAZIONI

 B.         Eni viramenti kosa bona e justa, nostru duviri e fonti di saluti, ringraziari a Tia, Patri Santu, Diu unniputenti e aternu, ka chamasti u diakunu Stefanu pi anunziari u Santu Evanjeliu.

            Iddu pi primu fu amazzatu pu Signuri, e vitti i celi aperti e u Sarvaturi risuxitatu. Mentri muria ripitia i palori du Maestru supra a kruoi e era tuttu chinu di sangu.

            Komu u Signuri supra u karvariu, Stefanu, veru dixipulu, pirdunava, ka so priera a ku ittava i petri.

             Ku stu imitaturi di Kristu, ka oj oilibramu ku gruriusa mimoria, 1’Anjli e i Santi ludamu a tia Patri:

T.         Santu, santu, santu u Signori Diu di l’universu. I celi e a terra

sunuchini da To groria. Usanna na l’avutu di celi. Binidittu ku veni n’ nomu du Signuri. Usanna na l’avutu di celi.

PRIERA AUKARISTIKA O KANUNI RUMANU

 C.         Patri krimintissimu, nuatri Ti suprikamu e Ti priamu pi Js. Kristu, To Fighu e nostru Signuri, di acittari sti doni, di binidiciri sti uferti, di vuliri stu santu e imakulatu sakrificu.

Nuatri Ti I’ufrimu nprimisi pa To Chesia santa e kattolika pik Tu ci dassi paci e a kustudissi supra tutta a terra k To servu Binidittu sidicesimu, u nostru Viskuvu Sarvaturi, e ku tutti kiddi ka kustudixinu a fidi kattolika trasmisa di 1’apostuli.

Rikordati, Signuri, di To fideli. Rikordati di tutti i prisenti, di ku kanuxi a fidi e a divuzioni. Pi iddi ti ufrimu, e midema iddi Ti o&inu, stu sakrificu di fidi, e fanu priera a Tia, Diu aternu, vivu e veru, pi utteniri pi iddi e i so kari ridinzioni, sikurizza di vita e saluti.

N’kumunioni ku tutta a Chesia, mentri cilibramu u jornu santissimu da Biata Virjni Maria ka misi o munnu u Sarvaturi, rikurdamu e viniramu nprimisi a Idda Virjni purissima, Matri du nostru Diu e Signuri Js Kristu e San Juseppi u so spusu, i santi Apostuli e Martiri Petru, Paulu, Anniria, Juvanni, Masinu, Japiku, Pulippu, Bartulumeu, Matteu, Simuni, Taddeu, Linu, Kletu, Alimenti, Sistu, Kurneliu, Ciprianu, Larenzu, Krisojnu, Juvanni, Paulu, Kosimu, Damianu e tutti i santi.

Pi meriti di iddi e di so prieri dunani sempri aiutu e prutizioni.

 Accetta binevulu, Diu, sta uferta, ka Ti prisintamu nuatri To Ministri e tutta a To famigha. Disponi na paci i nostri iorna, sarvani da dannazioni aterna e akoghini no grej di 1’eletti.

Santifika, Diu, sta uferta, k putenza da To binidizioni, e dignati di acittarila a nostru favuri n’sakrificu spirituali e pirfettu piki adiventi pi nuatri u Korpu e u Sangu du To amatissimu Fighu, u Signuri nostru Jsu Kristu.

vijlia da So passioni Iddu pighau u pani kii So manu santi e vinirabili, isau i So ochi n’celu a Tia, Diu, Patri so, unniputenti, ti ringraziau ka priera di binidizioni, rumpiu u pani, u detti e so dixipuli e dissi:

”PIGHATINI E MANCATINI TUTTI: KISTU ENI U ME KORPU UFERTU N’SAKRIFICU PI VUATRI.”

Dopu a cena, na stissa manera, pighau stu gruriusu kalici ne so manu santi e vinirabili, ti ringraziau areri ka priera di binidizioni, u detti e so dixipuli e dissi:

 “PIGHATI E BIVITINI TUTTI: KISTU ENI U KALICI DU ME SANGU PA NOVA E ATERNA ALIANZA,

VIRSATU PI VUATRI E PI TUTTI N’RIMISSIONI D PIKKATI, FACITI KISTU N’MIMORIA MIA”.

C.         Misteru da Fidi.

A.        Anunziamu a To morti, Signuri, prukramamu a To risurrizioni, aspittannu a To vinuta.

 Talia a nostra uferta ka To facci sirena e binigna, komu acittasti 1’uferti di Abeli u justu, u sacrificu di Abramu, nostru patri n fidi, e 1’uferta pura e santa di Milchisedech to summu sacirdoti.

Ti priamu, Diu Unniputenti, fa k sta uferta, pi manu du To santu anjlu, veni purtata na 1’artaru du celu davanti a To maist divina, piki supra tutti nuatri, ka participamu di stu artaru, kumunikannu k corpu e k sangu di To Fighu, vinissi ogni grazia e binidizioni du celu.

             (Tutti si fanu a kruci)

 Rikordati, Signuri, d to fideli (N.N.) ka ni pricideru ku signu da fidi e dorminu u sonnu da paci.

Duna a iddi, Signuri, e a tutti kiddi ka riposanu n’Kristu, a biatitudini, a luci e a paci.

 Midema a nuatri, To Ministri pikkatura, ma fiduciusi na To nfinita misirikordia, kuncedi, Signuri, di fari parti k To santi apostuli martiri: Juvanni, Stefanu, Mattia, Barnaba, Gnaziu, Alissanniru, Marcillinu, e Petru, Filicita, Pirpetua, Aita, Luka, Agnisa, Cicilia, Anastasia, e tutti i Santi: ammettini a godiri di sorti biati di iddi, no p meriti nostri, ma pi rikkizza du To pirdunu.

 Pi Kristu nostru Signuri, Tu Diu, santifika sempri, fai viviri, binidici e duna o munnu ogni beni.

 Pi Kristu, ku Kristu e n’Kristu

a Tia Diu Patri unniputenti,

na 1’unit du Spiritu Santu,

ogni anuri e groria

pi tutti i sekuli d sekuli.

A.        Amini.

B.         Askutannu u kumannu du Sarvaturi e adukati so divinu nsignamentu ni pirmittimu diri:

T.         Patri nostru ka s n’celu,

            sia santifikatu u To nomu

            vegna u To regnu

            sia fatta a To vulunt

            komu n’celu akus n’terra.

            Dunani oj u nostru pani kutidianu,

            sianu pirdunati a nui i nostri pikkati

            komu nuatri i pirdunamu e nostri nimici.

            Nun ni fari kaskari n’tintazioni

            Ma libirani d mali di 1’anima e timpurali,

            ka nun sunu utili pa nostra saluti aterna,

            e dunani a pacenzia di supurtari tutti 1’autri mali

            pa nostra aterna groria e filicit.

C.         Libirani, Signuri, di tutti i mali, dunani a paci e, ku 1’aiutu da To misirikordia, libirani du pikkatu.

            Sikuri di ogni turbamentu aspittamu a biata speranza e a vinuta du Signuri nostru Js Kristu.

A.        To eni u regnu, To a putenza e a groria ne sekuli.

C.         Signuri Js Kristu, ka dicisti To apostuli: ”Vi lassu a me paci, vi dugnu a me paci”, nun taliari i nostri pikkati, ma a fidi da To Chesia e dunani unitk e paci sikunnu a To vulunt. Tu ka vivi e regni n sekuli d sekuli.  

A.        Amini.

C.         A Paci du Signuri sia sempri ku vuatri.

A.        E k to spiritu.

C.         Dativi un signu di paci.

T.         A paci sia ku tia e k to spiritu.

(U korpu e u sangu di Kristu uncuti na stu kalici, sianu pi nuatri civu di vita aterna).

T.         Agneddu di Diu ka ti pighi i pikkati du munnu,

            ai di aviri pt di nuatri.

            Agneddu di Diu ka ti pighi i pikkati du munnu,

            ai di aviri pit, di nuatri.

            Agneddu di Diu ka ti pighi i pikkati du munnu,

            dunani a paci.  

(Signuri Jsu Kristu, Fighu di Diu vivu, ka pi vulunta du Patri e pi opira du Spiritu Santu dasti a vita o munnu, pu santu misteru du To korpu e du To sangu, libirami di ogni mali e di ogni pikkatu, fa ka fussi sempri fideli R To lij e ka mai fussi siparatu di Tia.

 (A kumunioni k To korpu e k To sangu, Signuri Jsu Kristu, nun sia pi mia judiziu di kunnanna, ma, pi To misirikordia, diventassi rimediu e difisa di 1’anima e du korpu).

A.        Biati i nvitati a cena du Signuri Ekku I’agneddu di Diu ka leva i pikkati du munnu.

C.         Signuri, nun sugnu dignu di participari a To cena, ma dici sulu na palora e iu sugnu sarvu.

             (U korpu di Kristu mi kustudissi pa vita aterna

            U sangu di Kristu mi kustudissi pa vita aterna).

KUMUNIONI (At. 7,59).

 Signuri, Tu s a me spiranza, u me rifuju e a me forza: Signuri Js aricivi u me spiritu.

C.         U korpu di Kristu.

A.        Amini.

DOPU A KUMUNIONI

C.         Priamu:

            Aternu Diu ka n festa di Santu Stefanu krixi a joia du Natali,      kunferma 1’opira da To misirikordia e trasforma a nostra vita no veru ringraziamentu.

A.        Amini.

C.         U Signuri sia ku vuatri.

A.        E k to spiritu.

C.         Vi binidica Diu Unniputenti:

            Patri e Fighiu e Spiritu Santu.

A.        Amini.

C.         A Missa finiu, itivinni n’paci.

A.        Ringraziamu Diu.

 

Corso di lingua e letteratura siciliana

 

La nostra iniziativa editoriale

Il giornale dei popoli del mediterraneo

 

Prima pagina   Lingue   Culture   Cooperazione   Viaggi   Informazione   Chi siamo   Partecipa   Archivio   Mappa